KIJZ

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv: Splošna bolnišnica Izola - Ospedale generale Isola
Naslov: Polje 40, 6310 Izola
Odgovorna oseba: mag. Radivoj Nardin, direktor zavoda
Datum prve objave kataloga: 15. 5. 2009. Datum zadnje spremembe: 01.08.2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: Katalog informacij javnega značaja
Druge oblike kataloga: katalog je dostopen tudi v pisni obliki v tajništvu zavoda.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda  
Kratek opis delovnega področja: Splošna bolnišnica Izola je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni v Južno Primorski regiji. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.
Organiziranost zavoda z organigramom je predstavljena na spletnem naslovu: Organiziranost Splošne bolnišnice Izola
Kontakti posameznih enot in služb pa na spletnem naslovu: Kontakti Splošne bolnišnice Izola

 
2.b Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 • mag. Radivoj Nardin, direktor zavoda


Naslov: Polje 40, 6310 Izola

Telefon: 05/6606-868

Telefaks: 05/6606-305

E-pošta: radivoj.nardin@sb-izola.si

 • Dušan Deisinger, dr. med., strokovni direktor


Naslov: Polje 40, 6310 Izola

Telefon: 05/6606-868

Telefaks: 05/6606-305

E-pošta: dusan.deisinger@sb-izola.si

2.c/1 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja, urejenih po vsebinskih sklopih

Register predpisov Republike Slovenije http://www.pisrs.si/Pis.web/

Register predpisov Evropske unije http://europa.eu/

Informacije Vlade Republike Slovenije http://www.vlada.si/

Informacije Državnega zbora Republike Slovenije http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/

Uradni list Republike Slovenije http://www.uradni-list.si/

Področna zakonodaja: http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

Evropska zakonodaja: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html


DAROVANJE DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA (ORGANOV IN TKIV)


Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT)
Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (ZKVČTC)

Podzakonski predpisi na področju darovanja delov človeškega telesa:


Drugi pomembnejši dokumenti:IONIZIRAJOČE SEVANJE IN NEIONIZIRAJOČE SEVANJE

IONIZIRAJOČE SEVANJE

Podzakonski predpisi na področju ionizirajočega sevanja:Drugi pomembnejši predpisi:


ZBIRKE PODATKOVPodzakonski predpisi o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva:ZDRAVNIŠKA SLUŽBA

Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)

Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ)

Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti (ZdZPZD)

Podzakonski predpisi na področju zdravniške službe:


Drugi pomembni dokumenti:


ZDRAVSTVENA IN LEKARNIŠKA DEJAVNOST

  1. a) ZDRAVSTVENA DEJAVNOST


Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)

Podzakonski predpisi na področju zdravstvene dejavnosti:


Drugi pomembnejši predpisi:

  1. b) LEKARNIŠKA DEJAVNOST


Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1)

Podzakonski predpisi na področju lekarniške dejavnosti:ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

Podzakonski predpisi na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja:


Drugi pomembnejši predpisi:

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv: Splošna bolnišnica Izola – Ospedale generale Isola
Naslov: Polje 40, 6310 Izola
Odgovorna oseba: mag. Radivoj Nardin, direktor zavoda
Datum prve objave kataloga: 15. 5. 2009. Datum zadnje spremembe: 01.08.2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: Katalog informacij javnega značaja
Druge oblike kataloga: katalog je dostopen tudi v pisni obliki v tajništvu zavoda.

 

 1. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda  
Kratek opis delovnega področja: Splošna bolnišnica Izola je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni v Južno Primorski regiji. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.
Organiziranost zavoda z organigramom je predstavljena na spletnem naslovu: Organiziranost Splošne bolnišnice Izola
Kontakti posameznih enot in služb pa na spletnem naslovu: Kontakti Splošne bolnišnice Izola

 

2.b Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 • mag. Radivoj Nardin, direktor zavoda

Naslov: Polje 40, 6310 Izola

Telefon: 05/6606-868

Telefaks: 05/6606-305

E-pošta: radivoj.nardin@sb-izola.si

 • Dušan Deisinger, dr. med., v. d. strokovnega direktorja

Naslov: Polje 40, 6310 Izola

Telefon: 05/6606-868

Telefaks: 05/6606-305

E-pošta: dusan.deisinger@sb-izola.si

2.c/1 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja, urejenih po vsebinskih sklopih

Register predpisov Republike Slovenije http://www.pisrs.si/Pis.web/

Register predpisov Evropske unije http://europa.eu/

Informacije Vlade Republike Slovenije http://www.vlada.si/

Informacije Državnega zbora Republike Slovenije http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/

Uradni list Republike Slovenije http://www.uradni-list.si/

Področna zakonodaja: http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

Evropska zakonodaja: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html


DAROVANJE DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA (ORGANOV IN TKIV)

 

Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT)
Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (ZKVČTC)

Podzakonski predpisi na področju darovanja delov človeškega telesa:

 

Drugi pomembnejši dokumenti:

 

IONIZIRAJOČE SEVANJE IN NEIONIZIRAJOČE SEVANJE

IONIZIRAJOČE SEVANJE

Podzakonski predpisi na področju ionizirajočega sevanja:

Drugi pomembnejši predpisi:

 

ZBIRKE PODATKOV

Podzakonski predpisi o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva:

ZDRAVNIŠKA SLUŽBA

Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)

Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ)

Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti (ZdZPZD)

Podzakonski predpisi na področju zdravniške službe:

Drugi pomembni dokumenti:

ZDRAVSTVENA IN LEKARNIŠKA DEJAVNOST

 1. a) ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)

Podzakonski predpisi na področju zdravstvene dejavnosti:

 

Drugi pomembnejši predpisi:

 

 1. b) LEKARNIŠKA DEJAVNOST

Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1)

Podzakonski predpisi na področju lekarniške dejavnosti:

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

Podzakonski predpisi na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja:

Drugi pomembnejši predpisi:

 

ZDRAVILSTVO

Zakon o zdravilstvu (ZZdrav)

Podzakonski akti na področju zdravilstva:

Pravilnik o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost

Pravilnik o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe

Pravilnik o pogojih za opravljanje zdravilske dejavnosti

Sklep o stroških preizkusa iz zdravstvenih vsebin za zdravilce

ZDRAVSTVENA INŠPEKCIJA

Podzakonski predpisi na področju zdravstvene inšpekcije:

Drugi pomembnejši predpisi:

 

PACIENTOVE PRAVICE

Podzakonski predpisi na področju pacientovih pravic:

 

 

2.c/2 Neuradno prečiščeno besedilo ustanovitvenega akta:

SKLEP O PREOBLIKOVANJU SPLOŠNE BOLNIŠNICE IZOLA V JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD, vsebuje naslednje sklepe Vlade Republike Slovenije:

 • sklep Vlade RS št. 022-03/93-3/19-8 z dne 14. 4. 1994,
 • sklep Vlade RS št. 022-03/93-3/30-8 z dne 15. 2. 1996,
 • sklep Vlade RS št. 510-10/99-1 (S) z dne 21. 10. 1999,
 • sklep Vlade RS št. 510-10/99-2 (S) z dne 16. 12. 1999,
 • sklep Vlade RS št. 01403-31/2005/4 z dne 5. 7. 2005,
 • sklep Vlade RS št. 01403-182/2008/5 z dne 9. 12. 2008 in
 • sklep Vlade RS št. 01403-156/2009/4 z dne 24. 11. 2009.

 

Neuradno prečiščeno besedilo ustanovitvenega akta je dostopno na tem spletnem naslovu: Ustanovitveni akt Splošne bolnišnice Izola

 

2.d SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV
Trenutno ni v pripravi predlogov predpisov.

 

2.e SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV
STRATEGIJA IN VIZIJA (Priloga 1.4)

LETNA POROČILA

 • Letno poročilo 2007
 • Letno poročilo 2008
 • Letno poročilo 2009
 • Letno poročilo 2010
 • Letno poročilo 2011
 • Letno poročilo 2012
 • Letno poročilo 2013
 • Letno poročilo 2014
 • Letno poročilo 2015
 • Letno poročilo 2016
 • Letno poročilo 2019

LETNI FINANČNI NAČRTI

 • Finančni načrt za leto 2010
 • Finančni načrt za leto 2011
 • Finančni načrt za leto 2012
 • Finančni načrt za leto 2013
 • Finančni načrt za leto 2014
 • Finančni načrt za leto 2015
 • Finančni načrt za leto 2016

STROKOVNA LETNA POROČILA

 • Strokovno poročilo za leto 2010
 • Strokovno poročilo za leto 2011
 • Strokovno poročilo za leto 2012

KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

 • Kazalniki poslovne učinkovitosti za leto 2008
 • Kazalniki poslovne učinkovitosti za leto 2009
 • Kazalniki poslovne učinkovitosti za leto 2010
 • Kazalniki poslovne učinkovitosti za leto 2011

NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH PACIENTOV

 • Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnici 2008
 • Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnici 2008 – priloga 11
 • Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnici 2009
 • Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnici 2010
 • Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnici 2011

KLINIČNE POTI

 • Klinične poti 2009
 • Klinične poti 2010
 • Klinične poti 2011

KAZALNIKI KAKOVOSTI PO LETIH

 

2.f SEZNAM JAVNIH STORITEV, KI JIH ZAGOTAVLJA ZAVOD
Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

 

 

Šifra dejavnosti: Naziv dejavnosti:
G 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki;
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi;
I 56.290 Druga oskrba z jedmi;
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dej. na drugih področjih naravoslovja in tehnologije;
P 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
Q 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost;
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti;
S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

2.g SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI UPRAVLJA ZAVOD 

 1. Osnovna medicinska dokumentacija
 2. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva odraslih
 3. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva žensk
 4. Evidenca zdravstvene nege
 5. Evidenca o boleznih in stanjih ugotovljenih v specialistični ambulantni dejavnosti
 6. Evidenca bolezni, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici
 7. Evidenca prejemnikov delov človeškega telesa
 8. Evidenca poškodb, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici
 9. Evidenca hudo poškodovanih bolnikov
 10. Evidenca zastrupitev, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici
 11. Evidenca o zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij
 12. Evidenca perinatalnega informacijskega sistema
 13. Evidenca žensk uporabnic materničnih vložkov s komplikacijami ob uporabi materničnega vložka (IUV)
 14. Evidenca fetalnih smrti do 28. tedna nosečnosti
 15. Evidenca prirojenih anomalij
 16. Evidenca sterilizacije in umetne osemenitve
 17. Evidenca krvodajalcev
 18. Evidenca potreb bolnikov po krvi
 19. Evidenca raka
 20. Evidenca organiziranega odkrivanja raka materničnega vratu
 21. Evidenca TBC bolnikov
 22. Evidenca bolnikov, ki prejemajo kisik in umetno ventilacijo na domu
 23. Evidenca slepih in slabovidnih oseb
 24. Evidenca rizičnih otrok
 25. Evidenca zdravniških poročil o umrlih osebah
 26. Evidenca nalezljivih bolezni
 27. Evidenca obveznikov za cepljenje in izvajanje cepljenja
 28. Evidenca stranskih pojavov pri cepljenju
 29. Evidenca pojavnosti infekcije s HIV, AIDSa in smrti zaradi AIDSa
 30. Evidenca spolno prenosljivih bolezni (SPB)
 31. Evidenca o kadrih
 32. Evidenca poškodb pri delu
 33. Evidenca o izrabi delovnega časa
 34. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
 35. Evidenca razporejenih pripadnikov civilne zaščite
 36. Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov
 37. Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev
 38. Evidenca posnetkov videonadzora
 39. Evidenca storitev e-CRP

2.h SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

 1. Bolnišnični informacijski sistem.
 2. Laboratorijski informacijski sistem.
 3. Radiološki informacijski sistem.
 4. Poslovni informacijski sistem.

2.I SEZNAM DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1.       Mesečne objave tekočih čakalnih dob
2.       Urniki obiskov
3.       Ordinacijski časi izvajanja specialistične izven bolnišnične zdravstvene dejavnosti
4.       Javna obvestila o dogodkih, ukrepih ter druge informacije javnega značaja
5.       Javno naročanje:

Splošna bolnišnica Izola je kot pravno organizacijska oblika javnega zavoda, upoštevajoč Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10) javni naročnik in je posledično zavezana k izvajanju postopkov oddaje javnih naročil pri nabavi blaga, naročanju storitev oz. gradenj.

Direktive: Direktiva 2004/18/EC o uskladitvi postopkov za oddajo javnih naročil za dobavo, javnih naročil za storitve in javnih naročil za gradnje (Uradno glasilo EU, št. L 134/2004); Direktiva 2004/17/EC o uskladitvi postopkov naročil s strani naročnikov, ki delujejo na vodnem, energetskem, prometnem in poštnem sektorju (Uradno glasilo EU, št. L 134/2004).

Zakoni: Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11); Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06);

Interni akti: Finančni načrt za posamezno proračunsko leto.

 

 1. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Katalog informacij javnega značaja je dostopen na spletu: KIJZ na spletnem naslovu
Fizičen dostop: same informacije se nahajajo v prostorih Splošne bolnišnice Izola na naslovu Polje 40, Izola.
Prosto dostopne informacije javnega značaja iz tega kataloga so dostopne na svetovnem spletu. Katalog vsebuje hiperpovezave do spletnih vsebin.
Za dostop do informacij, ki niso neposredno dostopne na spletu, prosilci podajo pisno zahtevo z obrazcem, ki je dostopen na spletnem naslovu: Obrazec KIJZ.
Prilagojen dostop do informacij javnega značaja ljudem s posebnimi potrebami zagotavljamo s pretvorbo podatkov v izključno tekstovno obliko na zahtevo prosilca.

Stroškovnik:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis, odbiranje podatkov), po stroškovniku, ki je objavljen na spletnem naslovu: Stroškovnik KIJZ.
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

 

 1. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
  Najpogosteje zahtevane informacije oziroma tematski sklopi:
 • Letno poročilo
 • Strokovno letno poročilo
 • Interni akti SB Izola
 • Ordinacijski časi in urniki obiskov
 • Čakalne dobe

 

Prenesi dokumente: