Učna bolnišnica

Bolnišnica je s strani Ministrstva za zdravje pridobila pooblastila za izvajanje programa specializacij.  Podatki o številu specializantskih mest in najdaljši možni dolžini kroženja posamezne specializacije v bolnišnici so razvidni na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije.

Program izvajanja specializacij se v bolnišnici izvaja za zdravnike specializante, katere na podiplomsko izobraževanje napoti Zdravniška zbornica Slovenije.

Ministrstvo za zdravje je bolnišnici podelilo tudi naziv »učni zavod« za sledeče smeri izobraževanja:

Izobraževani program Smer izobraževanja
Srednje poklicno izobraževanje programi bolničar- negovalec
Srednje strokovno izobraževanje tehnik zdravstvene nege
farmacevtski tehnik
laboratorijski tehnik
Visokošolski strokovni študijski program zdravstvena nega
babištvo
radiologija
prehransko svetovanje -dietetika
Univerzitetni študijski program medicina
farmacija
dietetika
kemijska tehnologija
Podiplomski študij dietetika


 

Strokovna praksa  študentov in dijakov


Bolnišnica sodeluje z vzgojno izobraževalnimi zavodi,  študentom in dijakom omogoča opravljanje  obvezne strokovne prakse.

Strokovna praksa se izvaja na podlagi pogodbe med bolnišnico in vzgojno izobraževalnim zavodom, ki napotuje kandidate.

 

Mentorstvo


Izvajamo ga z namenom in na način, da se strokovno in poslovno  znanje ter izkušnje prenesejo od mentorja k mentorirancu, kar slednjemu omogoča pridobitev  in osvojitev znanj in veščin (kompetence), ki mu posledično omogočajo, da lahko samostojno in kvalitetno opravlja delovne naloge.

 

Mentorski proces je  usmerjen v dve glavni področji delovanja:
  • področje svetovanja in prenosa kompetenc,
  • področje podpore (poslušati, opogumljati, stati ob strani). 

Pripravništvo


V Splošni bolnišnici Izola omogočamo opravljanje pripravništva.  Pripravništvo  se  izvaja po programu z namenom, da se pripravnik usposobi za samostojno delo. Izvaja se praviloma za poklice, pri katerih je pripravništvo po zaključenem formalnem izobraževanju zakonsko predpisano in v primerih, ko je za samostojno delo v zdravstvu predviden uspešno opravljen strokovni izpit.

Namen  pripravništva je, da pripravnik:
  • opravi program usposabljanja, s katerim umesti svoje strokovno znanje s teoretične na praktično raven,
  • poglobi znanje in veščine potrebne za opravljanje samostojnega strokovnega dela,
  • se sistematično pripravi na strokovni izpit.

Ob zaključku pripravništva pristopi pripravnik k opravljanju strokovnega izpita.

 

Uvajanje in usposabljanje za delo


Namenjeno je zaposlenim ob novih vsebinah dela, vseživljenjskemu  izobraževanju (kontinuirano usposabljanje na različnih delovnih mestih in deloviščih), ob prepoznanem primanjkljaju strokovnega znanja,  pripravnikom, specializantom, volonterjem, študentom, dijakom ipd. Pri pripravi programa za posameznika se upošteva, ali je usposabljanje začetniško, adaptacijsko ali dopolnilno.

Z načrtovanim  procesom pridobivanja, razvijanja in izboljšanja sposobnosti, veščin, navad in kompetenc, želimo posameznikom omogočiti, da bodo lahko dosegali večjo učinkovitost in pričakovane cilje na strokovnem področju. Proces razumemo kot vmesno etapo med izobraževanjem in delom.

Posebna pozornost je namenjena uvajanju novih kadrov v delo. Izvaja se z namenom,  da se preverijo kompetence novega delavca,  njegova integracija v delovno okolje, učinkovitost dela, zavzetost, motiviranost, zmožnost medsebojnega sodelovanja in timskega dela ter komunikacijske veščine.