Predstavitev

Splošna bolnišnica Izola (SBI) je ena izmed bolnišnic v Sloveniji, ki opravlja zdravstvene storitve na sekundarni ravni. Bolnišnica je organizirana tako, da so v njej zastopani štirje veliki medicinski oddelki in sicer: oddelek za kirurgijo, oddelek za interno medicino, oddelek za ginekologijo in porodništvo ter oddelek za pediatrijo, poleg omenjenih pa še oddelek medicinskih služb. Poslanstvo SBI kot javne zdravstvene ustanove je skrb za zdravje občanov za širše področje primorske. Poleg zdravljenja v ožjem pomenu besede, so v SBI organizirane tudi dejavnosti, ki delujejo na področju preventive, na področju osveščanja in svetovanja prebivalstvu za zdrav način življenja.

V SBI izvajamo celovito bolnišnično in ambulantno-specialistično zdravstveno oskrbo na sekundarni ravni organiziranja zdravstvene dejavnosti za prebivalce primorske regije.

Razvijamo takšno organiziranost ustanove, ki nam omogoča strokovni in poslovni razvoj, ob tem pa upoštevamo visoke zahteve po kakovosti zdravljenja bolnikov in osebnostnem razvoju vseh zaposlenih.

VIZIJA

Vizija Splošne bolnišnice Izola (SBI) je postati najboljša splošna bolnišnica v državi in v obmejnih regijah sosednjih držav.

POSLANSTVO

Poslanstvo Splošne bolnišnice Izola (SBI) kot javne zdravstvene ustanove, ki skrbi za zdravje prebivalcev širše primorske regije je:

 • zagotoviti vsakemu bolniku optimalno zdravstveno oskrbo glede na njegove zdravstvene potrebe
 • nuditi strokovne in kakovostne zdravstvene storitve
 • spodbujati skrb za krepitev zdravja in dobrega počutja ljudi v lokalni skupnosti
 • vzgajati in usposabljati nove strokovnjake za izvajanje zdravstvene dejavnosti
 • usmerjenost v raziskovalno dejavnost

Razvijamo takšno organiziranost ustanove, ki nam omogoča strokovni in poslovni razvoj, ob tem pa upoštevamo visoke zahteve po kakovosti zdravljenja pacientov in osebnostnem razvoju vseh zaposlenih.

Vsi zaposleni se zavezujemo, da bomo delali v skladu s sistemom kakovosti, ki smo ga vzpostavili po načelih dobre poklicne prakse in kakovostno opravljali storitve v dobrobit naših odjemalcev.

Zadovoljstvo naših odjemalcev in kakovost naših storitev sta naša prva in najpomembnejša cilja in zato tudi naša največja skrb. Politika SBI je zato usmerjena v doseganje najvišje možne kakovosti, predvsem na sledečih področjih:

 • VIDIK PACIENTOV
  • zagotavljanje kakovostne in varne obravnave pacientov
  • ohranitev oziroma širjenje dejavnosti zavoda (obsega programov) v skladu s potrebami prebivalstva
 • VIDIK RAZVOJA IN RASTI
  • sledenje strokovnim smernicam in razvoju
  • uporaba sodobne tehnologije, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja.
  • zagotavljanje razvoja kadrov, rednega izobraževanja in strokovnega usposabljanja zaposlenih na vseh ravneh
  • motiviranje zaposlenih ter povečevanje njihovega zadovoljstva na delovnem mestu
  • prepoznavanje in razvoj potencialov vsakega zaposlenega
  • omogočanje aktivnega sodelovanja vsem zaposlenim, da bodo s svojimi idejami in predlogi sodelovali v procesu izboljševanja dela, poslovanja ter ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov
 • VIDIK PROCESOV
  • izboljševanje sistema vodenja kakovosti
  • obvladovanje tveganj
 • FINANČNI VIDIK
  • finančno stabilno poslovanje

NAPREDEK

Želimo biti uspešna in prijazna bolnišnica, a hkrati dejavna in prepoznavna tudi v širšem okolju. Na svojem območju želimo zagotoviti celovito oskrbo z zdravstvenimi storitvami, zato se povezujemo z drugimi subjekti v zdravstvenem varstvu. Sodelujemo tudi pri razvoju in oblikovanju zdravstvene politike na Primorskem in na republiški ravni ter pri oblikovanju republiške medicinske doktrine. Pomagamo pri zdravstveni vzgoji prebivalstva in pomembno prispevamo k ekonomskemu, strokovnemu in socialnemu razvoju našega območja.

Kot osrednja zdravstvena ustanova na svojem območju posebno pozornost namenjamo izvajanju in spodbujanju raziskovalne dejavnosti. Nenehno vpeljujemo in izpopolnjujemo nove diagnostične in terapevtske postopke. Prav tako spodbujamo in razvijamo pedagoško delo ter posredujemo znanje delavcem, ki delajo na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Zavedamo se teženj in zahtev v zdravstvu, zato skrbimo za nenehno tehnološko modernizacijo bolnišnice, zlasti pa za vrhunsko strokovnost medicinskega in drugega osebja.

Prepričani smo, da so sodelovanje naših strokovnjakov v mednarodnih strokovnih aktivnostih, spodbudna organizacijska kultura v ustanovi in dosledno spoštovanje bolnikovih pravic jamstvo za uspeh tudi v tretjem tisočletju.

SODELOVANJE

Zdravimo čedalje bolj zapletene primere, opravljamo številne zahtevne diagnostične in terapevtske postopke, saj postaja medicina čedalje bolj interdisciplinarna veda. Hkrati z njo se razvijajo tudi druga strokovna področja. Pri tem ne zanemarjamo znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela, saj smo tudi učna bolnišnica za dijake Srednje zdravstvene šole ter študente Visoke šole za zdravstvo Izola.