Strokovno delo

Urgentni center Izola (UCI) zagotavlja, v sodelovanju z drugimi bolnišničnimi oddelki, sledeče zdravstvene storitve:

  • triažo,
  • stabilizacijo vitalnih funkcij kritično bolnega oz. hudo poškodovanega,
  • diagnostiko, specialistične konzultacije in zdravljenje r za nujna stanja,
  • storitve urgentne ambulante,
  • storitve kontrolne ambulante za nujne kontrolne preglede zunaj rednega delovnika,
  • kratkotrajno intenzivno opazovanje (KIO),
  • podporo pravosodnim organom.

 

UCI obravnava paciente po načelu nujnosti: prej je obravnavan tisti, ki pomoč nujneje potrebuje. Stopnjo nujnosti se ugotavlja s triažo. To je postopek, s katerim za vse uporabnike določimo, kdo je tisti, ki pomoč potrebuje prej. Pacienti z višjo triažno kodo so vedno obravnavani prej kot pacienti z nižjo. Med pacienti z enako triažno kodo je prej obravnavan tisti, ki je prej prišel, zdravnik pa lahko odloči, da imajo prednost otrok, starostnik ali drugi iz ranljivejših skupin prebivalstva. Ministrstvo za zdravje RS je v letu 2013 sprejelo program usposabljanja »Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Program je osnovan na načelih manchestrskega triažnega sistema, ki se v Sloveniji šele uveljavlja in postopoma prehaja v vsakodnevno prakso.

Na UCI je obravnava pacienta organizirana tako, da je nujna medicinska pomoč na voljo vse ure dneva, vse dni v tednu, vse leto. UCI je enako obravnavo zmožen nuditi ne glede na čas, v katerem nudi obravnavo. Kontinuiteta dela pomeni tudi, da oddelek poskrbi za pacienta od prihoda,  skozi vse faze obravnave na oddelku (vključujoč potrebno urgentno diagnostiko in zdravljenje), do odpusta z oddelka. Pacient med obravnavo oddelka načeloma ne zapušča.

Na UCI je obravnava pacientov z nizkimi triažnimi kodami (modri, zeleni) in pacientov z visokimi triažnimi kodami (rumeni, oranžni, rdeči) prostorsko ločena. Pacienti z nizkimi triažnimi kodami so obravnavani v zunanjem, prosto dostopnem delu UCI; pacienti z visokimi triažnimi kodami pa v notranjem delu UCI z nadzorovanim dostopom. Poti teh pacientov se ne križajo ne pri vstopu, ne med obravnavo in niti ob izstopu iz UCI. Tako sta zagotovljena intimnost najbolj izpostavljenih skupin pacientov na UCI in mirno delo z obema skupinama pacientov.

Urgentne ambulante pokrivajo samo nujna stanja in ne vseh poškodbenih in bolezenskih stanj, ki potrebujejo specialistično obravnavo. Pacient zato ne more pričakovati, da bo v urgentni ambulanti dobil vse potrebne specialistične storitve, če te niso nujne, pa čeprav so v ustanovi na voljo. Dostop do vseh potrebnih specialističnih storitev ureja Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/2010).

Zdravstveno osebje UCI si prizadeva vzdrževati in izboljševati kakovost, varnost in učinkovitost obravnave urgentnih pacientov skozi sistem za zagotavljanje kakovosti dela.