IntegrAid - Integriran pristop k izboljšanju nujne medicinske pomoči

Pred več kot pol stoletja, leta 1957, se je ob nizozemsko-nemški meji zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl mlad Nizozemec. Njegovo življenje bi tedaj lahko rešili, če bi ga lahko odpeljali v nemško bolnišnico, ki je bila oddaljena le nekaj sto metrov, namesto v 100 km oddaljeno nizozemsko bolnišnico. Ta nesreča je botrovala pobudi za ustanovitev prve evropske čezmejne regije, ki je povezala Nemčijo in Nizozemsko.

Splošna bolnišnica Izola (SBI) s partnerji v okviru projekta IntegrAid poglablja sodelovanje pri zagotavljanju urgentne medicinske pomoči na območju med Slovenijo in Italijo. Projekt bo pripeljal do integriranih ukrepov za zagotovitev optimalne oskrbe življenjsko ogroženih pacientov na čezmejnem področju.

Predpogoj za usklajeno delovanje zdravstvenih institucij - še zlasti v urgentnih primerih, ko je ključna hitra odzivnost - je poenotena oz. vsaj skladna organiziranost v tistih točkah, kjer prihaja do interakcij med institucijami. S tem namenom so bile uvodne aktivnosti projekta posvečene primerjalni analizi organiziranosti sodelujočih urgentnih medicinskih služb (UMS) ter prenosu najboljših praks med njimi. Za referenčno institucijo v Italiji je bila izbrana bolnišnica Mirano, v Sloveniji pa bolnišnica Izola. Na osnovi študije bo vzpostavljen model organizacije dela v načrtovanem urgentnem centru v bolnišnici Izola. Da bi zagotovili usklajenost delovanja tudi na nivoju primarne oskrbe, bosta v tej točki sodelovala tudi zdravstvena domova iz Sežane in Ilirske Bistrice, ki izvajata predbolnišnično urgentno medicinsko službo v od Izole najbolj oddaljenih delih regije.

Za učinkovito in uspešno dolgoročno sodelovanje je potrebno poenotiti tudi nivo usposobljenosti zdravstvenega osebja na obeh straneh meje. Za to smo predvideli izvedbo certificiranih, mednarodno uveljavljenih usposabljanj za vse nivoje zaposlenih v urgentnih službah (zdravniki, medicinske sestre) na obeh straneh meje.

Dostop do zdravstvene oskrbe je mogoče bistveno olajšati tudi s pomočjo telemedicine, tj. z vzpostavitvijo organizacijskih in tehničnih pogojev za zagotavljanje ekspertne pomoči v urgentnih primerih na daljavo. Deficitarna znanja nekaterih nujno potrebnih strokovno-medicinskih znanj, ki so predvsem posledica redkosti posameznih kliničnih primerov, bomo obravnavali s pomočjo čezmejnih in medregijskih skupin strokovnjakov. Ti strokovnjaki (bolnišnice Videm, Trst, Ljubljana) bodo lahko z vzpostavitvijo sistema telekonzultacij sodelovali pri oskrbi življenjsko ogroženih na daljavo v primerih, ko bi bila takojšnja premestitev pred ukrepanjem za pacienta preveč tvegana.

Telemedicina je izhodišče tudi za zagotovitev učinkovitejšega premeščanja pacientov med ustanovami v čezmejni regiji – tako med primarnimi (zdravstvena domova Ilir. Bistrica, Sežana) in sekundarnimi (bolnišnica Izola) kot med sekundarnimi in terciarnimi (bolnišnici Trst, Ljubljana) - znotraj posamezne regije ali med regijami. Gre za primere, ko je premestitev smiselna iz medicinskih razlogov ali v primeru nesreč večjih razsežnosti, ko je potrebno optimalno izkoristiti vse razpoložljive kapacitete v čezmejni regiji (bolnišnic Trst, Videm, Izola, Ljubljana).
Projektne aktivnosti bodo torej privedle k racionalnejši izrabi razpoložljivih zdravstvenih resursov v čezmejni regiji in k dvigu kakovosti ter zmanjševanju razlik pri urgentni oskrbi pacientov, s tem pa do večje uspešnosti zdravljenja in boljših možnosti preživetja življenjsko ogroženih pacientov.

Projekt, ki ga sofinancira Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, vstopa v drugo leto izvajanja in bo potekal 3 leta, pri njem pa poleg SBI, ki je vodilni partner, sodelujejo še Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zdravstvena domova Ilirska Bistrica in Sežana ter tri italijanske bolnišnice - Azienda U.L.S.S. n. 13 – Mirano – Dolo – Noale, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”, Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Maria della Misericordia iz Vidma in Azienda Unità Sanitaria Locale iz Ravenne.

Vodja projekta: asist. Peter Golob, dr. med., spec.
Kontaktna oseba: dr. Katja Štrancar 

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev  Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.