Telemedicina – Izzivi v urgenci in na čezmejnem območju

Integriran pristop k izboljšanju nujne medicinske pomoči na čezmejnem območju

Strokovni posvet

TELEMEDICINA – IZZIVI V URGENCI IN NA ČEZMEJNEM OBMOČJU

20. junij 2014, kongresni center Bernardin, Portorož, Slovenija

O telemedicini in posvetu

Zdravstvene zmogljivosti so tudi v Sloveniji in na čezmejnem območju Slovenija – Italija neenakomerno razporejene. Zaradi tega je dostopnost bolnikov do zdravstvene oskrbe neenaka. Razlike pri dostopnosti je mogoče bistveno olajšati tudi s pomočjo telemedicine, tj. z vzpostavitvijo organizacijskih in tehničnih pogojev za zagotavljanje ekspertne pomoči v urgentnih primerih na daljavo. Nujni primeri, pri katerih so potrebna specifična strokovno-medicinska znanja (deficitarnost teh znanj je posledica redkosti posameznih kliničnih primerov) bodo obravnavana s pomočjo čezmejnih in medregijskih skupin strokovnjakov. Ti strokovnjaki iz terciarnih ustanov bodo lahko z vzpostavitvijo sistema telekonzultacij sodelovali pri oskrbi življenjsko ogroženih na daljavo v primerih, ko bi bila takojšnja premestitev pred ukrepanjem za pacienta preveč tvegana ali celo nepotrebna.

Telemedicina je izhodišče tudi za zagotovitev učinkovitejšega premeščanja pacientov med ustanovami v čezmejni regiji – tako med primarnimi (npr. zdravstvena domova Ilirska Bistrica, Sežana) in sekundarnimi (SB Izola) kot med sekundarnimi in terciarnimi (Univerzitetni klinični center Trst, Ljubljana) – znotraj posamezne regije ali med regijami. Gre za primere, ko je premestitev smiselna iz medicinskih razlogov ali v primeru nesreč večjih razsežnosti, ko je potrebno optimalno izkoristiti vse razpoložljive zmogljivosti v čezmejni regiji.

Vabimo vas na strokovni posvet, namenjen vsem zdravnikom in drugim strokovnjakom, ki jih zanima področje telemedicine, zlasti v urgentnih primerih. Na posvetu bodo predstavljeni različni vidiki telemedicine: strokovno-medicinski, pravni in informacijsko – komunikacijski. Prikazani bodo dosežki in izivi projekta IntegrAid pri uporabi telemedicine v urgentnih primerih in na čezmejnem območju. Prikazane bodo nekatere izkušnje s telemedicino v slovenskem prostoru (eZdravje, Telekap) in čezmejno. Svoj pogled na uporabo telemedicine bo predstavil tudi Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Vljudno vabljeni.

S spoštovanjem,

Peter Golob
Katja Štrancar
Programski in organizacijski odbor posveta

Dodatne informacije o strokovnem posvetu, programu, predavanjih ipd. so na voljo v brošuri.

Za morebitna vprašanja, posebne potrebe ali zahteve v zvezi s strokovnim posvetom, vam je na voljo:

Vera Dobravec
E-mail: vera@versus-agencija.si
Tel. Slovenija: + 386 41 604 789
Tel. Italija: + 39 334 81 90 549

Informacije o projektu IntegrAid so na voljo v pdf priponki.

 

Approccio integrato al miglioramento dell’assistenza medica di urgenza nell’area transfrontaliera

Convegno

TELEMEDICINA – SFIDE NELLA MEDICINA D’URGENZA E NELL’AREA TRANSFRONTALIERA

20  giugno 2014, centro congressi Bernardin, Portorož/Portorose, Slovenia

La telemedicina e il convegno

In Slovenia e nel territorio transfrontaliero tra la Slovenia e l’Italia, la capienza sanitaria non è suddivisa in maniera uniforme. Per tale motivo, l’accesso dei pazienti all’assistenza medica non è equo. Il problema si può notevolmente ridurre anche con l’aiuto della telemedicina, ossia instaurando condizioni organizzative e tecniche per assicurare un’assistenza tecnica in interventi d’urgenza a distanza. Casi urgenti che richiedono alcune conoscenze tecnico-mediche specifiche (la mancanza di conoscenza è data alla rarità dei singoli casi clinici) saranno trattati assieme a gruppi di professionisti delle regioni transfrontaliere e interregionali. Instaurando il sistema di teleconsultazione, i professionisti di istituzioni terziarie potranno collaborare a distanza alla cura di pazienti in pericolo di vita, nei casi in cui il trasporto immediato sarebbe troppo rischioso o addirittura superfluo.

La telemedicina costituisce anche il punto di partenza per garantire uno smistamento più efficiente dei pazienti tra le istituzioni nella regione transfrontaliera – tra quelle primarie (ad esempio, Case della sanità di Ilirska Bistrica e Sežana) e secondarie (OG di Isola) e tra quelle secondarie e terziarie (Centri clinici e universitari di Trieste e Ljubljana) – all’interno di una singola regione o tra regioni. Trattasi di casi in cui il trasferimento è sensato, per ragioni mediche, o in caso di incidenti di maggiori dimensioni che esigono l’ottimale sfruttamento di tutte le capienze nella regione transfrontaliera.

Vi invitiamo al convegno, dedicato ai medici e ad altri professionisti interessati al settore della telemedicina, soprattutto nei casi urgenti. Al convegno si rappresenteranno i vari aspetti della telemedicina: tecnico-medici, legali e informativo–comunicativi. Si esporranno i risultati e le sfide del progetto IntegrAid nell’utilizzo della telemedicina nei casi urgenti e nell’area transfrontaliera. Saranno presentate alcune esperienze inerenti alla telemedicina in Slovenia (eZdravje, Telekap) e nell’area transfrontaliera. Il parere sull’utilizzo della telemedicina sarà inoltre presentato dal tutore della privacy della Repubblica di Slovenia.

Siete gentilmente invitati.

Distinti saluti,

Peter Golob
Katja Štrancar
Comitato per il programma e l’organizzazione del convegno

Ulteriori informazioni inerenti al convegno, il programma, il progetto, ecc. sono disponibile nella brochure:

Per eventuali informazioni o esigenze particolari inerenti al convegno spesso, rivolgetevi a:

Vera Dobravec
E-mail: vera@versus-agencija.si
Tel. Slovenia: + 386 41 604 789
Tel. Italia: + 39 334 81 90 549

Ulteriori informazioni sul progetto nel pdf.