ZASTUPNIK PRAVA PACIJENATA

Na našem području kao zastupnica prava pacijenta djeluje gđa. Jožica Trošt Krušec, mag. prava. Sjedište i ured za rad nalazi se u Kopru, Vojkovo nabrežje 4 A, u prostorima Nacionalnog instituta za javno zdravstvo, područna jedinica Kopar. Prostori zavoda nalaze se u središtu grada, nasuprot poslovne zgrade Banke Kopar, u parku, uz veće makadamsko parkiralište.

ZASTUPNICA PRAVA PACIJENTA

Jožica Trošt Krušec
Vojkovo nabrežje 4 A
6000 Koper
E: jozica.trost-krusec@nijz.si
M: +386 41 667 501

Uredovno vrijeme u uredu u Kopru:

 • srijeda 15.30 – 21.30
 • petak 14.30 – 21.30.

Uredovno vrijeme prek telefona na broju +386 41 667 501:

 • ponedeljak, utorak in četvrtak 18.00 – 20.00

Za oblik u uredu treba se prethodno naručiti na telefonski broj +386 5 663 08 09. Naručivanje je moguće svaki radni dan od 8:00 do 14:00.

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI ZASTUPANJA I MOGUĆNOSTI DRUGE POMOĆI OD STRANE ZASTUPNIKA PRAVA PACIEJNTA

Pacijent prema Zakonu o pravima pacijenta – ZpacP – ima pravo na besplatnu pomoć u ostvarivanju prava pacijenta prema ZpacP-u. Rad zastupnika je povjerljiv.

MJERODAVNOSTI ZASTUPNIKA PRAVA PACIJENTA:
 • savjetuje i pomaže pacijentu ili ga zastupa u ostvarivanju prava prema ZpacP-u,
 • pacijenta na odgovarajući način savjetuje i sadržaju prava, načinima i mogućnostima njihova ostvarivanja u vrijeme prije ili tijekom liječenja te kada su prekršena,
 • daje konkretne smjernice za ostvarivanje prava i predlaže moguća rješenja,
 • pacijentu nudi pomoć pri podnošenju pravnih sredstava prema ZpacP-u,
 • za pacijenta obavlja potrebne istrage u vezi s navodnim kršenjima kod izvođača zdravstvenih usluga,
 • kod pružatelja zdravstvenih usluga neformalno posreduje s ciljem brzog otklanjanja kršenja,
 • kad nije riječ o kršenju prava prema ZPacP zakonu, pacijenta upućuje na mjerodavnu pravnu ili fizičku osobu ili mjerodavno državno tijelo,
 • u okviru pacijentova ovlaštenja podnosi pravna sredstva i daje prijedloge, objašnjenja i druge izjave u ime i u korist pacijenta za brzo i uspješno rješavanje spora,
 • daje pacijentu osnovne informacije, pruža stručnu pomoć i daje konkretne smjernice i kod ostvarenja prava iz područja zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja i izvođenja zdravstvene djelatnosti,
 • pružatelj zdravstvenih usluga zastupniku mora omogućiti pristup svim podacima koji su potrebni za njegov rad u vezi s predmetom koji obrađuje,
 • zastupnik se može upoznati sa zdravstvenom dokumentacijom pacijenta na osnovi njegova pismenog pristanka.

Zastupanje pacijenta kod pružatelja zdravstvenih usluga zastupnik obavlja na osnovi pismenog ovlaštenja pacijenta.

Dokumenti