ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA

OBVEZE PACIJENTA

Čl. 54 Zakona o pravima pacijenta

Za postizanje kvalitetne i sigurne zdravstvene skrbi pacijent je obvezan:

 • aktivno sudjelovati u zaštiti, jačanju i obnovi vlastitog zdravlja,
 • u vrijeme bolesti postupati u skladu s dobivenim stručnim uputama i planovima liječenja na koje je usmeno odnosno pismeno pristao,
 • mjerodavnom liječniku i drugim mjerodavnim zdravstvenim djelatnicima odnosno zdravstvenim suradnicima dati sve potrebne i istinite informacije u vezi sa svojim zdravstvenim stanjem koje su mu poznate i važne za daljnju zdravstvenu skrb, osobito podatke o svojim sadašnjim i prošlim ozljedama te bolestima i njihov liječenju, bolestima u obitelji, mogućim alergijama i lijekovima koje uzima,
 • obavijestiti zdravstvene djelatnike i zdravstvene suradnike o iznenadnim promjenama zdravstvenog stanja koje se pojave tijekom liječenja,
 • biti obziran i poštovati privatnost i ostala prava drugih pacijenata te zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika,
 • poštovati objavljene rasporede, kućni red i propisane organizacijske postupke izvođača zdravstvenih usluga,
 • pravodobno obavijestiti izvođača zdravstvenih usluga o mogućem izostanku s pregleda ili liječenja.

ZAKON O PRAVIMA PACIJENTA OBUHVAĆA KRŠENJA SLJEDEĆIH PRAVA PACIJENTA:

 • Pravo na pristup zdravstvenoj skrbi i osiguravanje preventivnih usluga.
 • Pravo na ravnopravni pristup i tretiranje u zdravstvenoj skrbi.
 • Pravo na slobodan odabir liječnika i izvođača zdravstvenih usluga.
 • Pravo na odgovarajuću, kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu skrb, pravo na poštovanje pacijentova vremena.
 • Pravo na informiranost i sudjelovanje, pravno na samostalno odlučivanje o liječenju.
 • Pravo na poštovanje unaprijed izražene želje.
 • Pravo na sprečavanje i olakšavanje patnje.
 • Pravo na drugo mišljenje.
 • Pravo na upoznatost sa zdravstvenom dokumentacijom.
 • Pravo na zaštitu privatnosti i zaštitu osobnih podataka.
 • Pravo na očitovanje u vezi s kršenjem prava pacijenta.
 • Pravo na besplatnu pomoć u ostvarivanju prava pacijenta.

Ako smatrate da su vam prekršena prava i Zakona o pravima pacijenta, možete podnijeti pismeni ili usmeni zahtjev za očitovanje.

Za podnošenje zahtjeva za prvo očitovanje o kršenju prava pacijenta u Općoj bolnici Izola kontaktirajte s odgovornom osobom.