Stručni rad

Centar za hitnu medicinu Izola u suradnji s ostalim bolničkim odjelima osigurava sljedeće zdravstvene usluge:

  • trijažu,
  • stabilizaciju vitalnih funkcija kritično oboljeloga odnosno teško ozlijeđenoga,
  • dijagnostiku, specijalističke konzultacije i liječenje za hitna stanja,
  • usluge hitne ambulante,
  • usluge kontrolne ambulante za hitne kontrolne preglede izvan redovitog radnog vremena,
  • kratkotrajno intenzivno promatranje (KIP),
  • potporu pravosudnim tijelima.

Centar za hitnu medicinu Izola obrađuje pacijente prema načelu hitnosti: prednost ima pacijent kojem je pomoć hitnije potrebna. Stupanj hitnosti utvrđuje se trijažom. To je postupak kojim se za sve korisnike utvrđuje kome je pomoć potrebna prije. Pacijenti s višim trijažnim kodom uvijek se obrađuju prije pacijenata s nižim kodom. Među pacijentima s jednakim trijažnim kodom prije se obrađuje onaj koji je prije došao, a liječnik može odlučiti da prednost ima dijete, starija osoba ili ostali pripadnici ranjivijih skupina stanovništva. Ministarstvo za zdravlje Republike Slovenije 2013. godine prihvatilo je program osposobljavanja »Trijaža u sustavu hitne medicinske pomoći u Sloveniji«. Program je zasnovan na načelima mančesterskog trijažnog sustava koji se u Sloveniji tek sada uvodi i postupno prelazi u svakidašnju praksu.

U Centru za hitnu medicinu Izola obrada pacijenata organizirana je tako da je hitna medicinska pomoć na raspolaganju cijeli dan, sve dane u tjednu, cijele godine. Centar za hitnu medicinu Izola može pružati jednak tretman bez obzira na vrijeme u kojem ga pruža. Kontinuitet rada znači i da se odjel brine za pacijenta od dolaska, tijekom svih faza obrade na odjelu (uključujući potrebnu hitnu dijagnostiku i liječenje) do otpuštanja s odjela. Pacijent tijekom obrade u načelu ne napušta odjel.

U Centru za hitnu medicinu Izola obrada pacijenata s niskim trijažnim kodovima (plavi, zeleni) i pacijenata s visokim trijažnim kodovima (žuti, narančasti, crveni) prostorno je odijeljena. Pacijenti s niskim trijažnim kodovima obrađuju se u vanjskom, slobodno dostupnom dijelu Centra za hitnu medicinu Izola; a pacijenti s visokim trijažnim kodovima u unutarnjem dijelu Centra za hitnu medicinu Izola s kontroliranim pristupom. Putovi tih pacijenata ne križaju se prilikom ulaska, tijekom obrade ni prilikom izlaska iz Centra za hitnu medicinu Izola. Tako se osigurava intimnost najizloženijih skupina pacijenata u Centru za hitnu medicinu Izola i miran rad s objema skupinama pacijenata.

Hitne ambulante pokrivaju samo hitna stanja, a ne sve ozljede i bolesna stanja koja zahtijevaju specijalističku obradu. Pacijent zato ne može očekivati da će u hitnoj ambulanti dobiti sve potrebne specijalističke usluge ako one nisu hitne, iako su na raspolaganju u ustanovi. Pristup svim potrebnim specijalističkim uslugama uređuje Pravilnik o najduljim dopuštenim razdobljima čekanja za pojedine zdravstvene usluge i o načinu vođenja popisa čekanja (Službeni list RS, br. 63/2010).

Zdravstveno osoblje Centra za hitnu medicinu Izola nastoji održati i poboljšati kvalitetu, sigurnost i učinkovitost obrade hitnih pacijenata putem sustava za osiguranje kvalitete rada.

UCI radi 24/7 – sve dane u godini