Česta pitanja bolesnika i pacijenata

KAKO SE ČUVAJU MOJA ODJEĆA I VRIJEDNI PREDMETI ZA VRIJEME BORAVKA U BOLNICI?

Prilikom prijma u bolnicu dobit ćete na raspolaganje garderobni ormarić u koji ćete moći spremiti svoju odjeću.  Svoje stvari možete dati rodbini da ih odnese kući. Molimo vas da nakit, novac i ostale vrijedne predmete ne nosite sa sobom u bolnicu.


MOGU LI NA VLASTITI ZAHTJEV NAPUSTITI BOLNICU?

Ako želite napustiti bolnicu prije završetka liječenja odnosno bez pristanka svojeg liječnika, morate potpisati pismenu izjavu iz koje će biti vidljivo da napuštate bolnicu na vlastitu želju i odgovornost.


ŠTO TREBAM ZA PRIJAM U BOLNICU?

Za prijam u bolnicu ili za liječnički pregled u specijalističkoj ambulanti  potrebno je sa sobom ponijeti sljedeće dokumente:

  • zdravstvenu karticu,
  • zdravstvenu dokumentaciju/nalaze prethodnih liječenja odnosno liječničke naputke (npr. laboratorijske nalaze, rendgenske slike itd.),
  • u slučaju prijma u rađaonicu morate sa sobom ponijeti trudničku knjižicu.